فر د ا که نیا مد ه است بی فر یا د یم

در فکر   تعیشش  کنون  دلشا د یم

هر چه که کند فلک ندارم تشو  یش

شا دم که زرنج ما ضی ما ازاد یم   تاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر 1392 | 19:27 | نویسنده : سیرو س احمد |

پیرو ز انتخا با ت کی خوا هد بود ؟

بصو رت مو ثق فر ضیه با فی ها در مورد پرو ز انتخا با ت کا ر سا ده نیست، زیرا پیرو ز ی نا مزد ا ن کنونی به مسا یل آ تی پیوند نز دین دارد .

-      شهر ت نیک و قا بل قبول برا ی مرد م افغا نستا ن

-      سا بقه خد مت در امو ر ادار ی و دو لت داری خوب

-      حما یت کشو ر ها ی همسا یه و جها ن

-      مد یریت روند اگا هی مرد م  تا آغا ز را ی دهی

-      جذب حما یت شخصیت ها ی ملی و با نفو ذ

-      جذب اعتما د جا معه روحا نیت

-      تشو یق مردم به مشا رکت در انتخا با ت

-      نظا رت و بررسی تیم ها ی دخیل

-      فرا هم کرد ن زمینه ها ی اعتماد برا ی جوا نب  ذیدخل{ سیتیک هو لدرس}

-      یک نیاز سنجی شتابنا ک از وضعیت روا نی مرد متاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر 1392 | 12:6 | نویسنده : سیرو س احمد |

فهرست نامزدهای ثبت شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

نامزدمعاون اولمعاون دوم
۱. عبدالرب رسول سیافمحمد اسماعیلعبدالوهاب
۲. عبدالله عبداللهمحمدخانمحمد محقق
۳. عبدالرحیم وردکعبدالاحد افضلیسید حسین انوری
۴. حشمت‌غنی احمدزیعبدالله برومندمحمد عابد
۵. قطب الدین هلالعنایت الله عنایتمحمد علی سخی‌زاده
۶. دل‌آقا کوهدامنیزلمی همرازتورپیکی عزیزی
۷. سیداسحق گیلانیذکریا نورزیشیماعصمتی
۸. فضل کریم نجیمیصابر تمکینسوسن حاجتی
۹. بسم الله شیرمحمد حسن توحیدیاسکندر خان حسین
۱۰. اشرف‌غنی احمدزیعبدالرشید دوستمسرور دانش
۱۱. سرور احمدزیعبدالرحمانانجنیر قریشی
۱۲. حمیدالله قادریمحمدعارف بره‌کیحمیرا حقمل
۱۳. سردار محمد نعیمتاج محمد اکبرعزیزالله پویا
۱۴. زلمی رسولاحمدضیا مسعودحبیبه سرابی
۱۵. داوود سلطانزویاحمد سعیدیفاطمه سادات
۱۶. قیوم کرزیوحیدالله شهرانیابراهیم قاسمی
۱۷. گل‌آقا شیرزیسیدحسین عالمی بلخیمحمدهاشم زارع
۱۸. عزیزالله لودینعباس کریمیحمیدالله رحیمی
۱۹. خدیجه غزنویمحمدقاسم فایضیخیرمحمد بارز
۲۰. انوارالحق احدیحشمت‌الله مجددی

اسماعیل قاسمیار

۲۱. فاروق اعظمعبدالغنی اصالتی

احمدشاه پاییزی

۲۲. سلمانعلی دوست‎زادهیوسف امین زازی

عزیزه رهبان وردک

۲۳. هدایت امین ارسلاژنرال خداداد

صفیه صدیقی

۲۴. عبدالهادی دبیرامرالله پادشاه

نثاراحمد خیراندیش

۲۵. داوراحمد نادممحمدحسن صافی

هوسی اندر

۲۶.نورالرحمان لیوالاحمدجان نظری

رفیع الله افغانی

۲۷. نادرشاه احمدزیفیض‌محمد دقیق

قدم‌علی خادمتاريخ : دوشنبه پانزدهم مهر 1392 | 10:30 | نویسنده : سیرو س احمد |
امرو ز رو ند ثبت نا م  نا مزدا ن ریا ست جمهو ر ی ختم شد به گفته اقا ی مینو ی ریس خبر گزار ی با ختر تا اکنون

 استاد سیاف ، اسماعیل خان معاون اول ،عبدالوهاب معاون دوم
2 دکتور عبدالله ،انجنیرمحمد خان معاون اول ،حاجی محمد محقق معاون دوم
3 عبدالرحیم وردک، عبدالاحد افضلی معاون اول ، سید حسین انوری معاون دوم
4 حشمت غنی احمدزی، عبدالله برومند معاون اول، انجنیر محمد عابد معاون دوم ...
5 قطب الدین هلال ،عنایت الله عنایت معاون اول ، محمد علی سخی زاده معاون دوم
6 دل آقا کوهدامنی ،زلمی همراز معاون اول ،تورپیکی عزیزی معاون دوم
7 سیداسحق گیلانی ، ذکریا نورزی معاون اول ، شیماعصمتی معاون دوم
8 فضل کریم نجیمی ،صابر تمکین معاون اول ، سوسن حاجتی معاون دوم
9 بسم الله شیر ، محمد حسن توحیدی معاون اول ، اسکندر خان حسین معاون دوم
10 دکتور اشرف غنی احمدزی ،عبدالرشید دوستم معاون اول ، سرور دانش معاون دوم
11 سرور احمدزی ، دکتور عبدالرحمن معاون اول ، انجنیر قریشی معاون دوم
12 حیمدالله قادری ، محمد عارف بره کی معاون اول ، حمیراه حقمل معاون دوم
13 سردار محمد نادر نعیم ، تاج محمد اکبر معاون اول ، عزیز الله پویا معاون دوم
14 دکتورزلمی رسول ، احمد ضیا مسعود معاون اول ، دکتور حبیبه سرابی معاون دوم
15 داوود سلطان زوی ، احمد سعیدی معاون اول ، فاطمه سادات معاون دوم
16 قیوم کرزی ،وحیدالله شهرانی معاون اول ، ابراهیم قاسمی معاون دوم
17 گل آقا شیرزی ، سید حسین عالمی بلخی معاون اول ، محمدهاشم زارع معاون دوم
18 عزیز الله لودین ، عباس کریمی معاون اول ، جنرال حمید الله رحیمی معاون دوم
19 خدیجه غزنوی ، جنرال محمد قاسم فایضی معاون اول ، جنرال خیر محمد بارز معاون دوم
20 دکتوراحدی , حشمت الله مجددی معاون اول و اسماعیل قاسمیار معاون دوم  ثبت نا م کر د ه اند .

چهر ه ها ی اقا ی  داکتر اشر ف غنی احمد زی  داکتر زلمی رسو ل  و داکتر عبد الله  و قیو م کرز ی وا جد ممیزه ها ی جذا ب و قا بل عطف بو ده و تو جه اکثر یت را به خود معطو ف کر د ه است .

اما جد ا شد ن اقا ی اجمد ضیا از تند یس جمیعت و قرار گرفتن انها در چوار  اقا ی زلمی رسو ل جد ی تر ین چا لش اند که نه تنها جمعیت اسلا می را  به مثا به یک سا زما ن سیا سی در معرض ازمو ن بزرگ قرار داد ه بلکه این اقدا م راهیا بی اقای داکتر عبد الله را به اریکه قد رت با ریسک ها ی جد ید رو دررو سا خته است. اما قرا ر

گر فتن  جنرا ل دو ستم و اقا ی سید منصو ر نا در ی رهبر فرقه اسما علیه نقا ط عطف اند که رو زنه ها ی امید را نسبت به ایند ه در ضمیر اقا ی احمد ز ی تقو یت میکند . این جنرا لا ن کار ازمو ده در جر یا ن ۲۱ سا ل اخیر در

جوا ر هر هرم  که چمبا ته زده اند با سر عت هرم صا حب وزن شد ه و حتا ابتکا ر عمل را به دست گرفته است.

هر چند اقا ی رسو ل با تو جه به نفو س که در مجا مع جها نی دارد شا ید یکی از مهره ها ی صا حب ابتکا ر با شد   اما نفو ذ و نقش اقا ی داکتر احمد ز ی در سطح دا خل و خا رج قا بل در ک است.

 

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم مهر 1392 | 18:39 | نویسنده : سیرو س احمد |
  انتخا با ت فصل نو ، فضا ی نو و اید ه ها  ی نو را در ذهن و ضمیر مرد م افغا نستا ن زند ه کر ده است ،اعتما د به نفس مرد م در حا ل تقو یت است ، وطرفدارا ن جریا ن ها ی سیا سی با گرم زبا نی فصلی  از همه استقبا ل مشا رکت در تیم شا ن را میکنند . و به این وسیله در افغا نستا ن تا چهار ماه دگر کسی بیکا ر نیست ، یکی کمپا ین میکند ، یکی اراد ه شکا ر میکندو یکی هم در جستجو  ی پیدا و پنا ه است و یکی هم در این هیا هو همه هست و بو د خودرا به تارا ج میدهد و یکی هم هدا یت و دستور . رهبرا ن نسبت به هر زما ن دگر نرم خوی ، فعال و مواصفا ت لقما نی از خود تبارز میدهند  ، چا کرا ن نسبت به هر زما ن دگر چا لا کتر و فعا لتر میشوند و پیروا ن همه مردد و دو دل اند. زیرا اکثر میدانند که رهبرا ن شا ن فن

معا مله گر ی و چسپیدن به منا فع قشر ی  خود را خوب بلد اند . وما نظاره گر حوا دثیم ؛ می بینیم که چر خ چگونه میگردد و فلک کا بو سی شکست را به نا م کی و تا ج تخت را برا ی کی می بخشد.تاريخ : یکشنبه چهاردهم مهر 1392 | 12:10 | نویسنده : سیرو س احمد |

انسا ن در زند گی سه ما مو ریت دا رد ، ما مو ریت نخست معرفت ،  دو م کا ر و سو م بهره بردار ی و کسب لذت از زند گیست .تاريخ : یکشنبه هفتم مهر 1392 | 10:50 | نویسنده : سیرو س احمد |

عنا صر مدیر یت زند گی

آگا هی ، اراد ه و نظا رت سه مولفه ء اند که سمت دید و زا ویه نگر ش ما را از زند گی شکل مید هند .

اگر آگا هی از فرا یند زند گی تکمیل با شد و اگر ارا ده برا ی تطبیق نیا ز ها که منبعث از آگا هی اند جز می با شد و اگر از کنش و کرد ها ی خو د بتوا نیم نظا رت کنیم ، زند گی در مسیر پو یا ی ، معنا بخشی و نشا ط وا قعی سمت و سو می یا بد .تاريخ : سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392 | 8:32 | نویسنده : سیرو س احمد |

بر هه ها ی از زند گی که در بیکا ر ی سپر ی میشو ند ، سخت ، دیر گذر و مقد مه دق البا ب مر گ اند ، برا ی آنکه زند گی سخت نگذرد و پیک مر گ هر رو ز در ب خا نه ما را دق البا ب نکند با ید بر نا مه ریزی کنیم و بر مبنا ی در ک و تعر یف اهدا ف مثبت

رو ند زند گی را سمت و سو بدهیم . تا زند گی پر لذ ت با شد و  فرا یند زند گی به مااحسا س شو م

ند هد.تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 23:53 | نویسنده : سیرو س احمد |

دیرو ز را با درد و حسرت به تا را ج دادم ، با دریغ که  بر حقا نیت کنشها ی سیاه دیرو ز تا کنون

 با و ر دارم ، و این فرا یند کج اند یشی ادا مه دارد ، ومن در جستجو ی با مد اد ، رو زن و زند گی معنا بخشم . اما با درد که جا ده را که من مسیر گرفته ام رو به ترکستا ن است .تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1392 | 7:45 | نویسنده : سیرو س احمد |
شیفته چشید ن طعم تلخ مشکلا ت هستم ، زیرا با چشید ن طعم تلخ مشکلا ت لذ ت روز ها ی شر ین تعر یف  معنا بخش برا یم میدهند.

تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور 1392 | 14:5 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

سبک ،سبک

انگیزه بروز و شا یع شد ن درد ها در تند یس مان ، ماخود هستیم ، گاهی

توا نا ی مد یریت فکر خود را ندا ریم؛ گا هی در اثر فشا ر، استر س و هیجا ن  به عقا ید و با و ر ها ی دگرا ن احترا م قا یل نیستیم و گا هی از شد ت هیجان  هم خو د را شکنجه میکنیم و هم  مخا طب را ، مخا طب را در زما ن گفتن تحت شکنجه قرا ر مید هیم .و خود را هنگا میکه رو ح ما ن آرا مش یا فت مو فق به شنا خت مشکل خود  شد یم ، آهسته، آهسته شکنجه رو حی ما را تحت فشا ر قرار میدهد و خطا ها ی را که مر تکب شد ه ا یم یک ،یک پیش چشم ما ن زند ه شد ه و لعنت وما ن میکنند

 به این وسیله بر شخصیت خود دا غ سبک سر ی ، یا وه گوی ومصا ب بو دن خود به داشتن دپرشین را آشکا ر میکنیم و با این سبک ،سبک  تیشه بر ریشه عقل وارد میکنیم.

دو ستی دارم که در دانشگا ه متصد ی سمت استا دی است ، جسا رت و جرأت دو ست من در بر خی مواقع  بسیار موجه وضرو ری است ، اما شا هد بو ده ام که در بر خی مواقع از شد ت هیجا ن نتوا نسته  فرایند صحبت خود را مد یر یت کند ، از با ب ستیزه گر ی شگرد برخوردش با مخا طب به دیوا نگا ن نزدیک

بو ده و، و در فر جا م دید ه ام که از شگرد گفتن خود نا دم و پشیما ن است . 

اما پشیما نی وقتی بو ده که کا ر از کا  رگذشته و دو ست من با شمشیر  دو لبه متفق علیه موا فق و مخا لف را زیر شکنجه گرفته است .

با ید به این پند سعد ی به دلبستگی گو ش داد و فن سخن گفتن را از این پیا مبر سخن آمو خت .

سخنی که دا نی دلی بیا زارد ،تو خا مو ش با ش تا دگر ی بیا ردتاريخ : شنبه بیست و سوم شهریور 1392 | 22:2 | نویسنده : سیرو س احمد |
بر خی کشو ر ها ی همسا یه که با ما رابطه پر تنش دارند ، با عنوا ن کر دن مسا یلی چون کشور اشغا ل شد ه ،حا فظ منا فع استرا تیژیک کشور ها ی بزرگ ، کشور عقب ما ند ه و پرو رشگا ه جریا نها ی رادیکا ل ما را متهم میکنند . این تو طیه ها از یکسو با عث مشرو عیت جنگ در افغانستا ن شده واز جا نبی هویت و آزا دی ما را میخوا هند در هاله ابهام نگا ه کنند . اگر افغا نستا ن موفق به تثبیت جایگا ه خود در عرصه ها ی فر هنگ ، اقتصا د ،ورزش و تکنالوژ ی معا صر شود ، این امر از یک سو به معنا ی حضور نیرو مند ارزشها ی فر هنگی ، هو یتی و تا ریخی ما در ساختا ر مد نیت شرق بو ده و از جا نبی با این ابزار ما میتوا نیم دو با ره ما یه عزت شرق در تا ریخ با شیم .

تاريخ : جمعه بیست و دوم شهریور 1392 | 7:51 | نویسنده : سیرو س احمد |

کشو ر ی که سه دهه پیا پی استعداد ، خلا قیت و توا نا ی ایجا د گر ی اش سر کو ب شد ه اما با مسا عد شد ن جوء جد ید بر خی از توا نا ی و استعداد خود را به رخ مرد م دنیا می کشد و این رویداد میتوا ند به مثا به نقطه عطف در تا ریخ شمر ده شود. هر چند پیرو ز ی تیم فتبال افغا  نستا ن به معنا ی آن است که در اینجا نیا ز فرا وا ن وجود دارد ، و جا ییکه نیا ز با شد ، تلا ش ؛تقلا وتحر ک خصیصه ذا تی مرد م است و تا این نیا ز اشبا ع نشود ؛ مرد م در وسوسه و استرس زند گی میکنند.

مشرو ط بر اینکه ذعا مت سیا سی با عقلا نیت این نیا ز را درک کند و به کوه بالا نشود.

اما اگر ذعا مت سیا سی فا قد دید عقلا یی با شد ومحورتمر کز دید گا هش به سوی  اشبا ع عرا یز ما دی با شد، روحیه ابتکا ر ،خلاقیت و نو جو ی مرد م میمرد  .تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392 | 5:34 | نویسنده : سیرو س احمد |

یا دا شت ضر و ری :

بر خی دو ستا ن از با ب حب و بغض پیش از آنکه به کنه یک رویداد  با استمداد اند یشه نقب  بزنند ، ازباب بردا شت ها ی عاطفی از مو ه کو ه میسا زند و  گا هی بزرگی کوهی را به ارز ش کا ه برا بر میکنند .

بد ون شک اتخا ذ چنین وا کنشها به معنا آن است که ما با نو عی ذیا ن زدهگی رو در رو هستیم و این کنش افزو ن بر آ نکه به معنا ی نا بخرد ی و خرد ستیز ی شمرد ه میشود ،  به معنا ی قشر ی نگر ی و حضور نو عی استر س و و سو سه تبا ه کن در  از ذهن اطلا ع دهند ه دارد  .

بر مبنا ی چنین واقیعتی در دنیا امرو ز مرد م پیرا مون محتوا ، مضمون و رویدادی اعتما د میکنند که بر مبنا ی عنا صر دقت ، صحت و بیطر فی گزارش شد ه با شد.

 تاريخ : چهارشنبه بیستم شهریور 1392 | 15:0 | نویسنده : سیرو س احمد |

اگر ا نسا نها به دو اصل " آرا مش و آسا یش" نیا ز داشته با  شند ، مولفه ء آسا یش با تو صل به تلاش ،تقلا و تدبیر ممکن است حا صل شود ، اتا اصل آرامش که پیوند نا گسستنی به تفکر ،تعلم وتأمل دارد ، با اتکا به نیرو ی عقل است .

لهذا انسا نها ی که از داشتن مو هبت عقل محرو م اند ، هیچگاه با و جود داشتن  اسا یش به آرامش نخوا هند رسید.تاريخ : شنبه شانزدهم شهریور 1392 | 6:28 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

احسا س ،یک نیر و ی مر مو ز و نیمه بیدار در ذهن ما ست ، با کو چکتر ین درد ی ، تعبی و تعا مل شاد آ فر ین پیش از عقل زمینه وا کنش منفی و مثبت را برا  ی ما دستور میدهد .

داشتن احسا  س بیدار در بسا موارد به معنا ی زند ه بو دن ذهن ما  شمرد ه میشوود اما در بر خی موا رد دگر اگر ما بتا سی از هدا یت احسا س روا  ل

زند گی خود را سمت و سو دهیم مر تکب اشتبا ها ت فرا وا ن میشو یم .

زیرا ،نیرو احسا س ما نند عقل با تو جه به  این حقیقت که ظر فیت تا مل را ندارد و شتا بنا ک حو ل و حوش رویداد را به شنا خت میگیرد ، نا گزیر به خطا میرو د و اشتبا ه فراوا ن میکند.

اما عقل مجا ل آن را دارد تا در کنه رویداد نقب بزند ، عوا مل ، انگیزه ،چرا ی صو رت اتفا ق رویداد را به در ستی بشنا سسد .

لهذا خوبست که احسا س زند ه و فعا ل دارید ، برا ی آ نکه در دا م اشتباه هر

رو ز ، زمینگر نشو ید به عقل اجا زه و فر صت بدهید ،تا احساسا ت شما را هدایت ،حما یت و سمت دهی کند .تاريخ : جمعه پانزدهم شهریور 1392 | 8:47 | نویسنده : سیرو س احمد |
با- نو دو ست در زند گی بسا ط ارفا ق دا شتم

ما در ، پدر ،برادر ،معلم ،  همسرُ فرزندا ن ،نوا سه ، زما ن و مکا ن . اما را ست تر ین و فدا کا ر تر ین دو ست ما درم بود.تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | 18:11 | نویسنده : سیرو س احمد |
شهر یکه هست سلسله جنبا ن خط نور
در تا رک سپید تمد ن مقا م او
بلخ غز یز مهد " جلا ل "و ابو علی
امرو ز در بسا ط تو داریم ما جضور


تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | 16:31 | نویسنده : سیرو س احمد |
شهر یکه هست سلسله جنبا ن خط نور
در تا رک سپید تمد ن مقا م او
بلخ غز یز مهد " جلا ل "و ابو علی
امرو ز در بسا ط تو داریم ما جضور


تاريخ : پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | 16:31 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

یک دو ره زند گی که بو د سهم جملگی

با ید برا ی درک و دید ن لذ ت شها متی

ورنه دو دست زیر الا شه برا ه عیش

حقا که هست اید ه پر حما قتی

تاريخ : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392 | 10:46 | نویسنده : سیرو س احمد |

شیپو ر ها ی زنگزد ه و زرد درد مند

امشب به سا ز صا عقه در رقص و در نوا

شهر که بو د سلسه جنبا ن عشق و جو ش

امشب اسیر خدعه و تزویر  دیو ها

 تاريخ : سه شنبه دوازدهم شهریور 1392 | 10:36 | نویسنده : سیرو س احمد |

امرو ز  فلک  طر ح رفا قت دارد

فردا دو هزا  ر درد و تهمت دارد

بیجا غم دو ش بر دو دوشم با  راست

یک ذره و خو شی و صد جنا یت  دارد

محتا ج
در گو ش دلم گفت فلک بنها نی
در غمکد ه تا رو ز دگر مهما نی
این دم که فرا غتت بو د از غم درد ...
شک دا رم اگر تا دم دگر ما نیتاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور 1392 | 16:47 | نویسنده : سیرو س احمد |

صنف یک مد رسه بو د م بر مبنا ی غریزه ، شو خ ، آدم آزار، و نا را م بو دم , یک رو ز پیش از همه شا گردا ن  با پسر کا کا یم {داراب}از مد رسه گر یختم ومنظو رم از گریز رفتن برا ی شنا ورزی بود . متاسفانه تا هنوز فن شنا ورز ی را نیا موخته بو دم، اما شیفته شنا ورز ی بو دم ، در سیصد متر مد رسه رو د خا نه قشنگ ،سر شا ر از خشم و شد ت جر یا ن دا شت و گذشتگان ما، کوف آبش نا م گذا شته بو دند . کو ف با وجود زیبا ی ، مستی ، همیشه  سرو د هستی را با لحن دلنشین تر نم میکرد . اکثر شبها ی تا بستا ن در پهلو ی این رود خا نه میخوا بید یم و تا با مداد برا ی ما سرود زیر و بم تر نم میکرد. تا اکنون سرو د ها ی که کو ف آب برا یم زمزمه کر ده است در گو شم گورا ، دلنیش و دارا ی مفا هیم شا عرا نه اند ، میتر سم اگر به تر جمه و تحشی آنها مبا درت کنم، ما نند سرو د ها ی تا گو ر که به در ی تر جمه شد ه اند بی معنا نشوند ، بگزا ر برا ی همیش صدا ی تر نم در رود خا نه مست کو ف آب بی تر جمه جر یا ن دا شته با شد. و بر میگرد م  بر سر اصل مو ضو ع : همینکه در نزد یک رو د خا نه رسیده پیرا هنم را از سر کشیده و دا خل آ ب شد م و آب با حر ص بی سا بقه مرا به درو ن خو د کشید ، با شد ت دست پا زدم بیرو نم کرد ، و مو ج رود خا نه دو با ره پا یم را به شد ت پایا ن  کشید و مرا تا بستر ریگها که در دل در یا بو دند پایا نتر کشید ، دو با ره با شد ت بیشتر تقلا کرد م و قتی که بیرو ن شد م در لب رو د خا نه بود م و دید م زند گی جریا ن دارد . فردا دو با ره به تنها ی به رو د خا نه رفتم ، اما ورزش شنا ورزی را بلد شد ه بو دم ، البته بعد از دو با ر  بعد از اسا رت و شکنجه مو ج. بلی به شها دت همه همبا زی ها یم من در آن رو ز گار در ورزش شنا از بهتر ینها بودم .

نهنگی بچه خود را چو خو ش گفت

به  دین  ما حرا م آمد کرا نه

به مو ج آو یز از سا حل بپر هیز

همه در یا ست ما را آشیا نه  تاريخ : شنبه نهم شهریور 1392 | 15:0 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

 

فیض ا لله محتا ج: رو ز نا مه نگار

شکلگیر ی اتحا د  ی مو سو م  به اتحا د انتخا با تی افغا نستا ن  در شرا یط کنونی به مثا به نقطه عطف،تو جه مجا مع سیا سی را به خو د معطو ف خوا هد کرد .

حضو رچهر ه ها ی از سنخ احمد ضیاء مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی، یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین و عضو مجلس نمایندگان، عطامحمد نور والی بلخ، صلاح الدین ربانی رئیس موقت حزب جمعیت اسلامی، و امرالله صالح رئیس روند سبز، به معنا ی قرا بت دید گا ه ،حفظ منا فع آیند ه و هم سنخی میا ن تا جکها ، هزا رها و ازبک ها شمرده میشو د .

اما جد ی تر ین پر سش آ ن است که شکلگیر ی این جر یا ن و نبو د نما یند گا ن از جر یا نها ی وا بسته به کا خ ریا ست جمهو ری ما نندآقا ی اشر ف غنی احمد زی ،قیو م کرزی برادر ریس جمهور ،حنیف اتمر عضو هیات رهبری حزب حق و عدالت، انوار الحق احدی  در آ یند ه چه تبعا تی میتوا ند  بر رو ند سیا سی آ یند ه بجا گزارد .

رسم سیا ست در افغا نستا ن بر این نهج هموا ر است که شخص او ل سیا  سی و تصمیم گیر ند ه درافغا نستا ن از میا ن برا درا ن پشتون به انگیزه اکثر یت بو د ن شا ن گز ینش شو د .

 زیر ا در تصمیم گیر یها ی سه قر ن اخیر در افغا نستا ن این برا درا ن معمو لا بر سکو ی قد رت چمبا ته زده و امر نهی سیا سی به فتوا و فقا هت آنها صا در شد ه است .

هر چنددو لت ها ی مستعجلی تا جک تبار  بعد از سقو ط شا ه امان الله و حضرت صغبت الله مجددی مجا ل  اتکا بر ار یکه قد رت را در کا خ  ریا ست جمهو ر ی داشتند ،بهر بها نه ء که بود در راستای تا مین امنیت و ایجا د سیستم کا را نقش ضعیف داشتند .

و امرو ز هم با و جو د نشست و تفا هم که مکرر میا ن رهبرا ن پشتون تبار صو رت گر فت این تشکل تا زه اثبا ت کرد که تا تعا مل وا قعی میا ن رهبرا ن وا بسته به قو میت های گو نه گون  را ه دشوا ر در پیشرو است .

فلهذا در آ یند ه این احتما ل بعید از امکا ن نیست که اتحا د ها ی گو ن گو نی شکل گیرد و دو با ره در هم شکند.

زیرا در جا معه نا تو سعه یا فته ما نند افغا نستان که دید و درا یت رو شنفکر گستر ده تر از منا فع تبا ر یش تعر یف ندارد ، دشوار است یک شبه استعداد تعا مل و تفا هم را  رهبرا نش تجربه کنند.

به هر صو رت اگر رهبرا ن کنو نی به اصلی به نا م منا فع ملی با ور مند با شند نیا ز ها ی کنو نی جا معه را قرآءت نمو ده و بتاء سی از آ ن به ایجا د ساختا ر سیا سی مبا در ت خوا هند کرد.

لهذا بسیا ر دو ر از امکا ن  است که این تشکیلا ت   رو ز برو ز قوا م گیرد و در جهت برآورد ن هد فی ویژه مسا عی مشتر ک انجا م دهد. زیرا تا هنوز سیا ست سا زا ن ما نند ما رشال فهیم و محمد کر یم خلیلی در بسا ط قد رت آشیا نه دارند و برا ی فردا ی خویش در فکر نا ن و نام اند.

 

 تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 17:41 | نویسنده : سیرو س احمد |

تاثیر گزاری یک جر یا ن ، یک نسل و یک سا زما ن سیا  سی یک دو ره ویژه تا ریخ را احتوا میکند ، اما عمر یک ملت یک ایدیو لو ژی ممکن با در نظر دا شت عنا صر سازند ه در ادوا ر تا ریخ ما ند گا ر با شد و برا  ی نسل ها ی متعدد اید ه ،انگیزه و قد رت اراده بدهد.

تا ثیر محمد {ص} مو سا ،عیسا ، زرد شت و بو دا منبعث از همین تیو ری است، امرو ز تما م نسل بشر را ه و شگرد زند گی معنو ی خود را با استنبا ط از نص همین ا دیا ن سمت و سو میدهند .

اگر پیرا منو ی زند گی اشخا ص که نا مبرد ه شد مکث شو د همه در زند گی ، ارزشها ی زند گی را برا ی بشر یت میخوا ستند و خوا ست ها ی شخصی خود را فدا ی دید ، نیا ز و تمنیا ت پیروا ن خود میکردند .

اما رهبرا ن امرو ز به و یژه در جها ن نا تو سعه یا فته همه ارزشها ی زند گی را در انحصا  رخو د قرار داد ه و حو زه دید و معرفت شا ن در زیر نا فشان گر ه خورده است .

این تما  میت خوا هی برا ی درا زمدت نه تنها نگهبان منا فع ا

آنها در حو زه قد رت ، اقتصا د و سیا ست است ، بل که پیروا ن و پسرا ن شا ن به انگیزه دا شتن

 امتیا زات ما دی زند کی در جوا نی پیر و در جهت هدا یت گر ی به بن بست میرسند.

عیا شی ، استرا حت طلبی و تجا وز بر حقو  ق دگرا ن را حق مسلم خود دا نسته ودر منا سبا ت زند گی سخت خود خوا ه از خود را ضی و متکبر اند .  

معا مله گر ی ،فرصت طلبی و و تظا هر ویژگی است که در شخصیت آنها  تخمیر بو ده و برا ی سازند گی و هدا یت گر ی کوچکتر ین بر نامه ندارند .

نسل جوا ن ما مو ریت دارد این چا لشها را به در ست حلا جی کرده و در راستا ی تعین سر نو شت خود گا م بر دارد در غیر آن   ،

  اگر این مکتب است این ملا

حا ل طفلا ن خرا ب می بینم

محتا جتاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 14:26 | نویسنده : سیرو س احمد |

ربا عی

 نو ر وچرا غ و پنجره هر سه اسیر شد

شا عر غر یب و دیده او هم ضریر شد

تنها صدا ست مونس او در گداز روز

او را بسا ط زند گی شبه کویر شد

عزل

به پا سخ  آقای پرتو مرد درد و درک

{امشب صدا ی قا فله ء نور میر سد}

بر درب با غ لشکر زنبور میرسد

ای باغبان خسته و افسرده و مریض

فصل فر یب و غارت مزدور میر سد

بر خیز همتی که به تاراج میرویم

آ فت بباغ شاخهء  انگو ر میرسد

از دو ر میرسد به دو گو شم نهیب خا ص

هر چه که هست ضجه نا جو ر میرسد

تا درک ما به معنی این سا ز میرسد

تند یس ما به پر تگه  گور میرسد

پیش از وقوع حا دثه تا ایستلا ی شب

همت کنیم جا ده ء پر نو ر میر سد

 

 تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور 1392 | 9:1 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

اگر ملک خدا رو م است یا چین      ویا خوارزم گرجستان ما چین

فلا ت سبز ی ایرا ن و بخا را            ویا کا ریز میر شهر آرا

ویا بخد ی و بغلا ن  سمر  قند          پشاور یا بساط گرم خجند

ویا کشمیر وپنجا ب نشا پور          ویا ملتا ن چشت وا دی غور  

همه فلا ت گرم وجا ی بزم اند         و یا میدا ن نرم از بهر رزم اند

ولی درواز سر شار از گداز است       تما م خلق او اندر نیاز است

نیازش زیر نافش گشته پنها ن         ندارد چا رهء جز صبر و کتما ن  

جوا نا نش همه شد انقلا بی             وکیلانش حریف ما و سا قی

زهشیا ری؟ همه خلقش مسکر !         همه درما ند ه مجبو ر و ابتر

همه سر باز در ادوار تا ریخ            نگهبانا ن ارغنداب و مر یخ

سر انجا م با همه گردن فرا  زی        نبا شد جا ی عیش مرد تا زی

دلم از کوهسا رش گشته خسته          بود دربش برویم سخت بسته

   

      تاريخ : سه شنبه پنجم شهریور 1392 | 14:50 | نویسنده : سیرو س احمد |

 

در جوا مع  پسا مدرن و نا تو سعه یا فته شگرد کا ر دو لت مردا ن بر مبنا ی طر ح یک دید گا ه از جا نب یک قرأت ازیک  دو ره از تا ریخ و زما ن است .

هنگا میکه یک تیو ر ی و دید گا ه برا ی پا سخ را هکا ری به مشکلا ت جا معه و ضع شد ، قوا ی اجراییه ما مو ریت تطبیق انر ا به شگر د ها ی اتو کرا تیک آعا ز کرد ه ، و بدو ن شنا خت از شرا یط تطیبق آن بصو رت را دیکا لی انجا م می یا بد .

اما در جوا مع مرد م سا لا ر هدا یت و مدیریت سیا سی جا معه بر مبنا ی نیا زسنجی از شرا یط ، فر صت ها ، تهد ید ها و ضعف نقا ط و قو ت سمت و سو می یا بد.

این فرا یند از یکسو پا سخگو مشکلا ت جا معه است و از جا نبی هیچ کس ما مو ر انتقا ل دید گا ه ی کج و اتو کرا تیک یک تیم و گروه خا ص نیست .

اما در جوا مع پسا مرد ن و نا تو سعه یا فته مردم مجبو ر میشو ند تا یک گا ه طر ز تفکر و طر ح ها ی سیا ه و خبیث یک تیم را بصورت ذهنی انتقا ل دا ده و برا ی جا معه مصا یب فرا وان تحمیل کنند .تاريخ : یکشنبه سوم شهریور 1392 | 12:14 | نویسنده : سیرو س احمد |

پادشاهي پس از اينكه بيمار شد گفت:
«نصف قلمرو پادشاهي ام را به كسي مي دهم كه بتواند مرا معالجه كند».

تمام آدم هاي دانا دور هم جمع شدند تا ببيند چطور مي شود شاه را معالجه كرد، اما هيچ يك ندانست.

تنها يكي از مردان دانا گفت :
كه فكر مي كند مي تواند شاه را معالجه كند.
اگر يك آدم خوشبخت را پيدا كنيد، پيراهنش را برداريد و تن شاه كنيد، شاه معالجه مي شود.

شاه پيك هايش را براي پيدا كردن يك آدم خوشبخت فرستاد.
آن ها در سرتاسر مملكت سفر كردند ولي نتوانستند آدم خوشبختي پيدا كنند. حتي يك نفر پيدا نشد كه كاملا راضي باشد.

آن كه ثروت داشت، بيمار بود.
آن كه سالم بود در فقر دست و پا مي زد، يا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگي بدي داشت. يا اگر فرزندي داشت، فرزندانش بد بودند.
خلاصه هر آدمي چيزي داشت كه از آن گله و شكايت كند.

آخرهاي يك شب، پسر شاه از كنار كلبه اي محقر و فقيرانه رد مي شد كه شنيد يك نفر دارد چيزهايي مي گويد.

« شكر خدا كه كارم را تمام كرده ام.
سير و پر غذا خورده ام
و مي توانم دراز بكشم
و بخوابم!
چه چيز ديگري مي توانم بخواهم؟»

پسر شاه خوشحال شد و دستور داد كه پيراهن مرد را بگيرند و پيش شاه بياورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.

پيك ها براي بيرون آوردن پيراهن مرد داخل كلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقير بود كه پيراهن نداشت!!!.تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 | 1:22 | نویسنده : سیرو س احمد |

در 15 سالگي آموختم كه :
مادران از همه بهتر مي‌دانند، و گاهي اوقات پدران هم.

در 20 سالگي ياد گرفتم كه :
كار خلاف فايده‌اي ندارد، حتي اگر با مهارت انجام شود.

در 25 سالگي دانستم كه:
يك نوزاد، مادر را از داشتن يك روز هشت ساعته و پدر را از داشتن يك شب هشت ساعته، محروم مي‌كند.

در 30 سالگي پي بردم كه :
قدرت، جاذبه مرد است و جاذبه ، قدرت زن.

در 35 سالگي متوجه شدم كه:
آينده چيزي نيست كه انسان به ارث ببرد؛ بلكه چيزي است كه خود مي‌سازد.


در 40 سالگي آموختم كه:
رمز خوشبخت زيستن، در آن نيست كه كاري را كه دوست داريم انجام دهيم؛ بلكه در اين است كه كاري را كه انجام مي‌دهيم دوست داشته باشيم.

در 45 سالگي ياد گرفتم كه :
ده درصد از زندگي چيزهايي است كه براي انسان اتفاق مي‌افتد و 90 درصد آن است كه چگونه نسبت به آن واكنش نشان مي‌دهند.

در 50 سالگي پي بردم كه:
كتاب بهترين دوست انسان و پيروي كوركورانه بدترين دشمن وي است.

در 55 سالگي پي بردم كه :
تصميمات كوچك را بايد با مغز گرفت و تصميمات بزرگ را با قلب.

در 60 سالگي متوجه شدم كه:
بدون عشق مي‌توان ايثار كرد اما بدون ايثار هرگز نمي توان عشق ورزيد.


در 65 سالگي آموختم كه:
انسان براي لذت بردن از عمري دراز، بايد بعد از خوردن آنچه لازم است، آنچه را نيز كه ميل دارد بخورد.

در 70 سالگي ياد گرفتم كه:
زندگي مساله در اختيار داشتن كارت‌هاي خوب نيست؛ بلكه خوب بازي كردن با كارت‌هاي بد است.

در 75 سالگي دانستم كه:
انسان تا وقتي فكر مي‌كند نارس است، به رشد وكمال خود ادامه مي‌دهد و به محض آنكه گمان كرد رسيده شده است، دچار آفت مي‌شود.

در 80 سالگي پي بردم كه:
دوست داشتن و مورد محبت قرار گرفتن بزرگترين لذت دنيا است.

در 85 سالگي دريافتم كه :
همانا زندگي زيباست...


تاريخ : پنجشنبه بیست و چهارم مرداد 1392 | 1:17 | نویسنده : سیرو س احمد |
ماموریت رسانه ملی گرا

د ر مو رد اینکه رسا نه ها  ی افغا نستا ن تا هنو ز اقبا ل مخا طب یا بی را کسب نکر ده اند دید گا ه ها ی متفا و ی ارایه شده است. با و جو د انکه کمتر از یکهزار رسا نه نو شتا ر ی  دیدا ر ی و شنیدار ی در افغا نستا ن حضو ر و فعا لیت دارند ا ما این رسا نه ها تا اکنون نتوا ستند اعتما د طیف ها ی گستر ده در جا معه را جذ ب کنند .

چه عوا ملی با عث کم مخا طبی رسا نه ها شده پر سش ها ی فر ضی تا هنو ز تو جه کا ر شنا سا ن را به خو د معطو ف کر ده اما از دید من مسا یل اتی مبر م تر ین فکتو ر ها ی اند که با عث جدا ی مخا طبا ن از رسا نه ها شد ه اند .

۱= نبو د کد ر مسلکی در هدا یت و رهبر ی رسا نه ها .

۲=فقر فر هنگی و تسلط بحرا ن پیا پی .

۳= ندا شتن قرا ت از طرز دید مخا طب .

  ۴=ندا شتن احترا م به عوا طف مخا طب .

 ==تو لید نکر دن انگیزه برا ی مخا طب .

==عد م تو جه به کا ستی ها . کمبو د ی ها ی جا معه.

==عد م شنا خت از رو یداد ها ی مهم .

 

گا ند ی با تو جه به شنا خت وقرا ت که از متن جا معه خود دا شت مبا نی اتی را در عمل پیا ده کرد و منجر به تحقق انقلا ب ملی در هند شد.

گا ند ی اهدا ف رو ز نا مه نگا ر ی را در هند  برای دست اند ر کا ران رسا نه ها چنین بیا ن کرد .

نخستين‌ هدف‌ روزنامه‌، درك‌ احساسات‌ مردم‌ و تبيين‌ آن‌ است‌. دومين‌ هدف‌ روزنامه‌ تهييج‌ احساسات‌ و انگيزه‌هاي‌ مناسب‌ در مردم‌ است‌ سومين‌ هدفي‌ كه‌ روزنامه‌ بايد سرلوحة‌ فعاليت‌هاي‌ خود قرار دهد بيان‌ شجاعانة‌ كاستي‌ها و نواقصي‌ است‌ كه‌ مردم‌ با آن‌ها دست‌به‌گريبان‌اند.

اما در افغا نستا ن حضو ر تخمینی یکهزار رسا نه در جر یا ن یک دهه نتوا ست به مثا به رسا نه ملی و تا ثیر گزار کسب هو یت کند.

هر چند این رسا نه ها در شهر ها ی ما نند کا بل  هر ا ت  جلا ل ابا د  مزار  قند هار کا ر ها ی را انجا م داد اند اما رو ستا ی افغانستا ن تا هنوز از بردا شت و تا ثیر گزار ی رسا نه ها ی محرو م بو د ه و تنها رسا نه ها ی شنیدار ی طرز دید مرد م را شکل مید هند و تا اکنون کو چکتر ین رو ز نه ای برا ی حضور رسا نه ها ی نو شتا ری با  زنه شد ه است.تاريخ : یکشنبه سیزدهم مرداد 1392 | 8:48 | نویسنده : سیرو س احمد |
و با ید ایستا د، تا مرز مر گ ایستا د. زیرا معنا زند گی ایستا ی و استوا ر ی است و هر مو جو د زند ه در هر بر هه زند گی به خا طر بقا نا گزیر است هر ثا نیه با صد ها مشکل که رو در رو شو د،ایستا د گی کند . و اگر فن ایستا د گی را نیا مو زیم در

 وا قع لیا قت زند گی را ندا ریم و اگر بگیر یم زند ه هستیم  زند ه منفعل  و مخنث.

تما م مو جو دات زند ه در مسیر خو د با هزارا ن موا نع رو در رو هستند و اگررازایستا د گی را ند انند میمرند، لهذا برا ی تدا و م  وبقا  می ایستند ، مبا رزه میکنند و از

 زند گی لذت می برند.

 بلی! از دید من موا نع در وا قع ارز ش مو جو د زند ه را بالا میبرد و اگر فرا یند موا نع از مسیر ما دو ر شو د  زند گی ما بی معنا و بی ارز ش میشود ، بییا ید از موا نع استقبا ل کنیم و به همت استقا مت ، برد با ر ی و شکیبا ی با موا نع بر خورد کنیم ،تا زند گی زیبا ، تما شا ی و سر شا ر از لذ ت شو د .تاريخ : چهارشنبه نهم مرداد 1392 | 9:14 | نویسنده : سیرو س احمد |

حلا جی مکا ن مخا طب و مو ضو ع

دا شتن جر ئت و تسلط بالا ی یک مو ضو ع  خا ص به ما در و قت سخن را نی کمک میکند تا در

با ره  رو یداد ی که میخوا هیم بحث کنیم  مفا هیم را  از گنجور ذهن به صو رت منظم ارا ئه کرد ه و تو جه مخا طب را به سو ی خود معطو ف کنیم.

شا ید هیچ امر ی ما نند تمر کز بالا ی موضو ع  مخا طبا ن و مکا ن به ما کمک نکند  تا با ارائیه سخن

 را نی از یک  سو  مخا طبا ن را تحت تا ثیر قرار دا ده و از جا نبی با رو حیه تسلط بر روا ن دگرا ن را تحت تا ثیر قرار دهیم .

اخر ین و او لین راه جهت داشتن تسلط بالا ی مو ضو ع دا شتن تمر کز با لا ی مکا ن   مخا طب و

مو ضو ع است.   لهذا قبل از اغا ز سخن را نی با ید مکا ن  مخا طب و مو ضو ع را با دقت قد رت و صحت حلا جی کرد.تاريخ : پنجشنبه سوم مرداد 1392 | 15:5 | نویسنده : سیرو س احمد |
کسب لذ ت

 انسا ن از نخستین با مداد که به شنا خت ما حو ل خو د مبا در ت میکند ، به کسب لذ ت  نیا ز شد ید دارد . این احسا س در آوا ن کو د کی نسبت به آ غو ش ؛پستا ن ما در و محبت اطرا فیا ن منتهی میشو د . اما زما نیکه حو زه شنا خت او انکشا ف می یا بد و دید ا و به بستر محیط پیرا مو نی گر ه میخو رد در جستجو ی یا فتن لذ ت از نا ن و نا م و قد رت میشو د .

زما نیکه پا به عر صه بلو غ فکر ی یعنی سن چهل سا لگی می رسد بیشتر در جستجو ی لذ ت ها ی معنو ی میشو د . ما نند کسب لذ ت از شهرت نیک کسب لذ ت  از معر فت و کسب لذ ت از ار تبا طا ت پا یدا ر با محیط که در آن بزم و بسا ط معیشت دارد .

اما فر مو ش نشو د که معنا و مفهو م وا قعی لذ ت در دو مو لفه خلا صه میشو د ، مو لفه او ل کسب لذ ت از

 ارتبا ط پا یدار و مثبت با محیط و لذ ت واقعی  کسب معر فت به استمداد تفکر ، تفحص و شنا خت اشیا است که ما از کنه و کفیت آنها تا هنو ز اطلا  ع ندا شته ایم.  تاريخ : چهارشنبه دوم مرداد 1392 | 9:28 | نویسنده : سیرو س احمد |
تکا مل و دگر گو نی در شخصیت ، طر ز دید ،  حو زه نگر ش و شنا خت انسا ن یک فر آ یند تد ریجی میبا شد  .

اگر فرا یند این دگر گو نی ما لک و منهمک در سر نو شت ذا تی انسا ن نمیبود انسا ن صا حب خلا قیت ، آ فر ینش گر ی و تسلط بر سا یر پدید ه ها نمی شد .

این دگر گو نی با ما هیت و و یژگی ها ی متفا وت در ضمیرو شخصیت انسا ن ها منهمک است . به هر پیما نه ایی که در محیط ، خا نوا ده و اجتما ع انسا ن به داشتن و شنا ختن بر خی ضرو رت ها نیا ز داشته با شد ، به همان پیما نه رو حیه تلا ش و تقلا در رفتا ر و پندا  ر  آد می متحر ک ، زند ه و پو یا میگردد .

در صو رتیکه نیا ز ها اشبا ع با شد رو حیه بی تفا و تی در ضمیر شخص بجا ی رو حیه تلا ش جا گز ین میگردد .

تر کها چها ر صد سا ل در افغا نستا ن، آسیا میا نه تر کستا ن شر قی حتا بر خی منا طق خا و ر میا نه و هند بسا ط استلا  و سرو ر ی داشتند ، اما عنصر ذیا ن زدگی ، تعیش طلبی در بار یا ن شا ن تمد ن دیرینه آنها را وا ژگو ن کرد.

تا جیکها به رو ا یت تا ریخ به مثا بهء جریا ن تا ثیر گزار در حو زه مد نیت و ایجا د سا ختا ر ها ی ادار ی ، فر هنگی هم در زما ن استلا ی اعرا ب نقش داشتند و هم در دورا ن تر کها ؛ اما اکثر کسا نیکه در  ، در بار مجا ل با ز یگر ی داشتند ، به دلیل دا شتن ابزار تعیش گند ه شد ند و از صحنه به دو رما ند ند  .

 اکثر کسا نیکه امرو ز به بر کت تجر بهء فقر  و تو صل به قد رت از را ه ها ی مشرو ع ونا مشرو ع صا حب مکنت و ملکیت شد ه اند ، فر زندان آ نها  معمو لا بی تفا و ت کم تحر ک و بر خی تنبل و تن پرو ر اند .

  اما کو د کا ن که فقر را تجر به کر ده اند پر تلا ش ، سخت کو ش و عقد ه ایی و عصبی اند ، بر خی کو د کا ن که دارا ی هو ش سر شا ر و تلا ش سا زند ه اند در جوا نی برا ی عقد ه ها ی محرو میت خو یش تعر یف یا فته و در تلا ش را ه یا بی جهت حل آن میشو ند . اما بر خی دگر همیشه عصبی ، بی با و ر و اند ک رنج میبا شند .

 

 تاريخ : یکشنبه سی ام تیر 1392 | 10:36 | نویسنده : سیرو س احمد |

مفهو م زند گی

هر چند دا نشمندا ن برا ی معنا ی زند گی مفا هیم گو ن گو نی یی را ارایه کر د ه اند  و هر کس بر مبنا ی در ک و بر دا شتیی که از زند گی دا شته برا شت خو د را اریه کر د ه است . اگر قرا ر با شد از من برا ی درک و ارا یه تعر یف از زند گی مفهو می خوا ست ه شود  من در با ره زند گی به این با و رم .

گرمی و دلبستگی نسبت به زند گی ه  برا  ی انسا ن و حیوا ن یک امر عر یزی است تا زما نیکه حس لذ ت جو ی بیدار و و شعو ر ما زند گی را  در ک میکند انسا ن شیفته زند گی و در ک لذ ت و معر فت است و برا ی درک معر فت و تجر به لذ ت با ید تلا ش کند و با همه موا نع که در مسیر ش سبز میشو د شجا عا نه مبا رزه کندتاريخ : جمعه بیست و هشتم تیر 1392 | 17:43 | نویسنده : سیرو س احمد |

انسا نها ی درا ک هشیا ر و ذهین معمو لا در معر ض اسیب ها ی جد ی اند این انسا نها به انګیزه هو ش فعال درک و بر دا شت شتابنا ک  از رو یداد ها داشته در برا بر رو یداد ها ی مثبت شتا بنا ک شا د و هوشحا ل شد ه اما بر عکس در برا بر رو یداد ها ی منفی به شد ت متا ثیر و شکسته میشوندتاريخ : جمعه بیست و هشتم تیر 1392 | 17:41 | نویسنده : سیرو س احمد |
شکست من پیرو زی تو و پیرو ز ی تو سر آ غا ز انتقا م ، تهد ید و به انزوا کشید ن من و در نها یت بذر کینه نو و تقو یت وبا ر و ر ی کینه ها ی گذ شته . اما اگر پیرو ز ی تو سر آ غا ز تعا مل ، تفا هم و جذ ب مشا رکت من در همه امو ر با شد ، بدو ن شک من و شما در آینده هر دو پیرو ز خو ا هیم شد.

تاريخ : پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 | 8:0 | نویسنده : سیرو س احمد |
هیچ ابزار و ابهتی   ما نند سکوت در برا بر غیظ و غضب ناد ان کا ر گر نیست .

تاريخ : چهارشنبه دوازدهم تیر 1392 | 18:59 | نویسنده : سیرو س احمد |
راز بقا د رقد رت ، تقلا ، تلا ش و شها مت است.تاريخ : سه شنبه یازدهم تیر 1392 | 10:1 | نویسنده : سیرو س احمد |

برگزا ری نما یشگاه در کا بل

بتا ریخ 24 ثو ر نما یشگا ه کتا ب راوزا رت اطلا عا ت

و فر هنگ به همکا ری انتشا رات عا زم ، امیر ی ، سعید ، نعما نی ، کتا ل ، صبح امید ، شریعتی ، الهدا و 19 نا شر دگر بر گزار مینما ید .

در این  نما یشگا ه که یکهزار و 600 عنوا ن کتا ب در بخش  علو م اسلا می ،تا ریخ، فلسفه ، ادبیا ت ، روان شنا سی ، الهیا ت ، جا معه شنا سی و تکنا لو ژی معلو ما تی آما ده شده با تخفیف بی سا بقه برا ی با  زدید کنند گا ن به فرو ش میر سد.

محل بر گزار ی نما یشگاه در پل با غ عمو می {محو طه قبر تمیور شا ه} آما ده شده و نما یشگاه تا تا ریخ 31 ثو ر از سا عت 8 صبح تا سا عت 6 شا م برو ی باز دید کنند ها با ز است.تاريخ : شنبه بیست و یکم اردیبهشت 1392 | 21:31 | نویسنده : سیرو س احمد |

دین در گذ شته بصو ر ت سنتی در میا ن افکا ر عا مه طر فدا ر دا شت  قد ر ت مر مو ز  معنو ی و تا ثیر گزا ر  دین در همه زمین ه ها ی زند گی  محسو س بو د .

اما زما نیکه اسلا می سیا سی شا مل دین شد دین به خا طر تا ثیر گزا ر ی بیشتر به تو صل قد رت نیا ز مند شد   و این ما مو ل متا سفا نه سبب ان اشد تا دین قد رت معنو ی خو د را رو ز برو ز از دست بد هد و در تلا ش  بد ست او رد ن فد رت از را ه قد رت شود .

این امر تبعا ت منفی بالا ی دین دا شت و افکا  رعا مه امرو ز فکر میکند یکی از ما مو ل ها ی که اسلا م به ان شیفتگی دارد . احرا ز قد رت تو سط اسلا می سیا سی است.تاريخ : پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت 1392 | 16:52 | نویسنده : سیرو س احمد |
بدخشان ، ولایتهایی در افغانستان و تاجیکستان .

الف ) افغانستان . این ولایت (ولایت اعلی ) از شمال و شمال شرقی به تاجیکستان (بدخشان کوهستانی )، از مشرق به چترال و کشمیر (پاکستان ) و با دالانی به مرز چین ، از جنوب به ولایات کُنار و کاپیسا، و از مغرب به ولایات لقمان و تخار (طخارستان /قطغن ) محدود است . ناحیه ای کوهستانی و سردسیر است . رشته کوه هندوکش (مرتفعترین قُلّه حدود 000 ، 7 متر) با یخچالهای طبیعی در جنوب آن ، با جهتی غربی ـ شرقی ، امتداد دارد. در میان کوهستانها چندین دشت فلاتی شکل است که در آنها زراعت می شود. پوشش گیاهی و حیوانی متنوعی دارد، و اَفْسَنْتْین ، شقاقل ، زرشک ، بنفشه ، و زیره در آن یافت می شود. از پرندگان کبک و از جانداران گرگ و روباه و آهو و مار و افعی دارد. رود جیحون (آمودریا) از شمال آن می گذرد و قسمتی از آن مرز افغانستان و تاجیکستان را تشکیل می دهد. رود واخان در درة واخان ، که در شمال آن کوه پامیرکلان و در جنوب آن کوه پامیر خُرد واقع است ، جریان یافته به رود جیحون ، که در این قسمت پنج خوانده می شود، می ریزد. در قدیم از چترال به کشمیر، به مدت نه روز، از این دره رفت و آمد می کردند. رود کوکچه ، از ریزابه های سمت چپ جیحون ، در آن جریان دارد و در کنار قلعة آی خانم ، در سمت شمال بدخشان ، به رود جیحون می ریزد. در درة کوکچه ماهی صید می شود. از محصولات عمدة آن گندم و جو و حبوبات و پسته است .

باغداری آن مهم است . معادن لعل و لاجورد و گوگرد در آن یافت می شود. در مناطق کوهستانی آن ، پرورش گوسفند رواج دارد. آبادیها و شهرهای آن با راههای اصلی و فرعی ، به هم پیوسته است . زبان اهالی عمدتاً فارسی است . گروههایی از آنان شیعة اسماعیلی اند. بدخشان زیارتگاههای متعددی دارد که نزد اهالی محترم است . نام آبادیها و نواحی قدیمی ، مانند نِسی (= نسا/دَرْواز) هنوز در شمال بدخشان دیده می شود. مرکزش فیض آباد (نام سابق آن جوزون ] مطابق با شهر قدیم بدخشان [ )، در ارتفاع 400 ، 1متری در مرکز بدخشان واقع است . رود کوکچه از کنار شهر می گذرد. پیرامون آن را کوهستان فراگرفته است که با راههای مواصلاتی ، شهرها و آبادیهای خرم ، زیباک ، خان آباد و منطقة واخان را به هم می پیوندد. فرودگاه دارد. مهمترین زیارتگاه آن مزار قدیمی خرقة شریفه است . گرچه احمد شاه غازی خرقه را به قندهار برده است ولی اهالی به زیارت محل سابق نگهداری آن می روند. طبق افسانه ای ، چند خواجة سمرقندی ، خرقة مبارک رسول اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم را از راه بدخشان به هندوستان می بردند که در 1070، یاربیگ خان از چترال برگردانید و برای آن در قلعه ] بدخشان [ محلی ساخت . از آن پس ، جوزون به فیض آباد مشهور شد (محمد نادرخان ، ص 109). برای آگاهی از تاریخ ولایت رجوع کنید به بدخشان ، منطقه .

ب ) تاجیکستان . این ولایت (به روسی گرُنو بدخشان : بدخشان کوهستانی )، مشتمل بر همة قسمتهای پامیر غربی است که از شمال به قرقیزستان ، از مشرق به چین (سین کیانگ = ترکستان شرقی )، از جنوب به خاک افغانستان (ولایت بدخشان )، و از مغرب به منطقة دوشنبه محدود است . دالان واخان در جنوب شرقی ، آن را از خاک پاکستان جدا می سازد. در جنوب ، قسمتی از رود جیحون مرز آن را با افغانستان تشکیل می دهد. بدخشان تاجیکستان ، منطقه ای کوهستانی است . رشته کوه ترانس آلایی در شمال آن و کوههای آکادمی (بلندترین قله 852 ، 6متر) در مغرب آن امتداد دارد. قُلّه های موسوم به لنین در شمال ، و کارل مارکس (بلندترین قله 726 ، 6متر) در جنوب آن ، و قُلّة کمونیزم در شمال آن واقع است . چندین دریاچه دارد؛ دریاچة یا شیل کول در مرکز آن قرار گرفته است . رود جیحون همة اراضی آن را زهکشی می کند. رودهای آق سو در مشرق و مرغاب در مرکز آن و رود غُند در شمال و مشرق و مغرب آن جریان دارد، و رود مَنگ با جهت شمال شرقی ـ جنوب غربی در آن جاری است . این رود ظاهراً با رود اَنْدیجاراغ دورة تاریخی مطابقت دارد، رود ونج از مغرب آن می گذرد.

مردم آنجا عمدتاً به زبان فارسی گفتگو می کنند، و پیرو مذهب شیعة اسماعیلی اند. گروهی قرقیز هم با مذهب حنفی در آن زندگی می کنند. در پامیر غربی اقوام ایرانی به سر می برند که تاجیکها آنان را غلچه می خوانند. مردم پامیر از گروههای شغنی در نواحی شغنان و روشانیها در ناحیة روشان ، در شمال شغنی (درة پنج )، به سر می برند. برتنگیها (حدود 000 ، 2 تن )، در ناحیة برتنگ (درة رود برتنگ ) با زبان برتنگی * ، و اقوام اُروُشر با زبانهای مختلف سخن می گویند. در 12 دی 1303/2 ژانویه 1925، «ایالت ویژة پامیر» تشکیل شد که پس از چند ماه به ایالت خودمختار گرُنو بدخشان درون جمهوری خودمختار تاجیکستان (= جمهوری تاجیکستان ) تبدیل شد. مرکز آن در کرانة سفلای رود غُند واقع است . رود جیحون در مغرب آن جریان دارد. راه اصلی بدخشان به دوشنبه (پایتخت کشور) از آن می گذرد و به فیض آباد (مرکز بدخشان افغانستان ) نیز راه دارد.


تاريخ : جمعه ششم اردیبهشت 1392 | 17:10 | نویسنده : سیرو س احمد |

ربا عی

 

من کو زه گرم کو زه بسا زم از گل

تر کیب شد ه کو زه زچشم و سر و دل

زیبا صنما  مکن تکبر به جما ل

بر سبزه خا ک تو نرو ید یک گل

ربا عی

 

در گو ش دلم گفت فلک بنها نی

در غمکد ه تا رو ز دگر مهما نی

این دم که فرا غتت  بو د از غم درد

شک دا رم اگر تا دم دگر ما نی

تاريخ : پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392 | 9:32 | نویسنده : سیرو س احمد |
بیهو ده غمی شا م و سحر  را خو رد یم

از دار جها ن سهم شرر را خو رد یم

دا نا به جها ن عیش طرب سا خته رفت

ما با خته گا ن خون جگر را خو ردیم

ربا عی

مردی که غم زما نه دارد خا م است

خا م و است و خرا ب آخر ش بد نا م است

از رو ز نخست زند گی تا لب گو ر

سنجید ه حسا ب کر ده ام یک گا م است

ربا عی

یک عمر به جستجو ی لذت  به قما ر

کو لذ ت زند گی در این دار حصا ر

یک لحظه لذ تی که دید یم بخوا ب

بیدا ر ی عمرآفتی سلسه دا ر 

 

 

 تاريخ : سه شنبه سوم اردیبهشت 1392 | 7:18 | نویسنده : سیرو س احمد |

اخلا ق  فکر فر  هنگ و همه منا سبا ت زند گی ا نسا ن در ادوا ر تا ریخ به کمک هنر از یک نسل به نسل دگرانتقا ل یا فته است.  اگر تلا ش و تقلا ی هنر مند نمی بو د  نسل ها ی اینده محرو م از تجا رب طرز دید و نحو ه نگر ش  گذ شتگا ن خود نسبت به زند گی بو دند . اما کنج کا وی و نقب زدن هنر مند به لا یه ها ی مجهو ل و مبهم زند گی این فر صت را برا ی سا یر انسا ها فرا هم کر د تا حد اقل کو چک تر ین دید و تعر یفی از شو ر بختی و شر ین بختی گذ شتگان خود ارا یه بدا رد .تاريخ : دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 | 6:50 | نویسنده : سیرو س احمد |

علت برو ز شو که ها ی رو ا نی

فر دی که در معرض شو که رو ا نی قرا ر دا رد در تما م عمر مصا ب به تکلیف دو شخصیتی بو ده  و در وا قع تعا دل رو حیه بی طرفی و انظبا ط ذ هنی خو د را از دست میدهد. علت برو ز این مرض ا سیب

 ها ی زیر است.

مصا ب شد ن به مر ض بی تی میسم

شا هد بو د ن در زما ن انجا م خشو نت ها ی شدید

وا دا ر کر د ن فر د به دید ن صحنه  ها ی خشو نت

اعما ل خشو ت بالا ی فر د

محرو میت ها ی اجتما عی و اقتصا دی

محرو میت در کو دکی از فعا لیت ها ی اجتما عی

انتقا ل شو که ها ی رو ا نی از یک نسل به نسل دگر

در صو رت که این مر ض شنا حته و تدا وی نشو د منجر به تو صل خشو نت فرد در جوا نی میشو د  و این خشو نت به نسل ها ی بعد ی سرا یت کر ده و جا معه گر فتا ر اشو ب  بد امنی و مصیبت اجتما عی میگردد.

 

 تاريخ : یکشنبه یکم اردیبهشت 1392 | 19:21 | نویسنده : سیرو س احمد |
شیو ه بر گزا ری نشست {جلسه}

در دنیا ی  امرو ز  هیچ کا ر ی نما ند ه که تا بع پا لیسی و شیو ه اجرأ  ویژ ه نبا شد ، شیو ه بر گزا ری هر کا ر بتا سی از پا لیسی و میتود ها ی تخنیکی دو پیا مد مثبت دا رد .

1-- مصر ف منظم زما ن و  سود گیر از فر صت ها

2-- تو زیع اطلا عات و جستجوی را ه ها ی تصمیم گیر معقو ل  

هر نشست دو بخش دا رد ،

بخش عملی:

 • معمولاً کوتاه است
 • در آن دستورات داده و وظایف تقسیم می‌شود
 • معمولاً همه فقط سوال می‌کنند
 • پیشنهادها اکثراً برای مسائلی مطرح می‌شود که همه از آن خبر دارند
 • داشتن اطلاعات درباره کار ضروری است
 • بعد از اینکه صورت وظایف و اهداف معلوم شد جلسه تمام می‌شود
 •  و بخش اقدا ما ت خلا قا نه
 • طولانی است
 • دستور جلسه‌ای وجود ندارد و بحث جهت خاصی را دنبال نمی‌کند
 • بیشتر اظهار نظر‌ها به شکل پیشنهاد، ایده و اما و اگر است
 • وقتی جلسه شروع می‌شود به طور دقیق معلوم نیست که دنبال پاسخ برای چه سوالی هستید و تعداد مجهولات در ذهنتان ممکن است بعد از جلسه بیشتر هم بشود
 • به اندازه داشتن اطلاعات، پرسیدن سوالات ساده مهم است
 • وقتی جلسه تمام می‌شود گزینه‌ها و احتمالات زیادی باقی می‌ماند بدون اینکه هیچ پاسخ قطعی وجود داشته باشد

جلسات خلاقانه انرژی زیادی می‌برد و تنها بر یک نکته متمرکز نیست. جلسات عملی توجه زیاد می‌طلبد و بر یک نکته تمرکز دارد. هدف جلسات عملی انجام یک کار مشخص است. جلسات خلاقانه ممکن است خیلی طول بکشد بدون آنکه مشخص شود نتیجه کار چه خواهد شد.تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 12:47 | نویسنده : سیرو س احمد |

      تغیر ، تحول وتکامل از ویژگی پدیده های است که درطبعیت حیات  وجود دارند ، این تحول گاهی قانونمند، تدریجی و باثبات  ، و گاهی هم بصورت غیرمنظم ، آهسته وحتا غیر مریی است .

     مناسبات اجتماعی ، اقتصادی قبیلوی درفرایند تاریخ تابع چنین قانونمندی میباشد در کشورهای که سکتور های عنعنوی جای خود را به توسعه  روشمند ، تعریف شده و فن آوری داده اند ، مناسبات اجتماعی در همه زمینه ها تعریف دقیق ، فنی و روشن دارد ، این تعریف فنی ودقیق باعث آن میشود، تا درهمه زمینه ها رشد متوازن حا کم شده و جامعه از امنیت اقتصادی با اتکا به ساختارهای علمی بهره مند گردد .

 اما درجوامع که محرومیت ، فقروبی عدالتی اجتماعی سایه بر سرمردم دارد ، تبعأت این مولفه همه شیونات و مناسبات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی را تحت تبعات منفی قرار میدهد.

 روشن است که در کشورهای درحال رشد و توسعه یافته پیش از این فا ز ، مناسبات راکه ذکر کردیم مسلط بوده اما باتوسعه تکنالوژی و حاکمیت قانون این ناهنجاریها جایش رابه رشد روشمند داده است .

 رساله فروپاشی مناسبات اجتماعی ، اقتصاد قبیلوی که به اثر تلا ش  آقای دوکتور عبدالکبیر رنجبر تهیه و تدوین شده ،سیر مناسبات اجتماعی ،اقتصادی قبیلوی را در افغانستان به تبین و تعریف گرفته است .

 محتواء اثر هرچند فشرده وکوتاه است ،اما باتوجه به این امر که پرداخت به چنین موضوع مهمی کارشایسته و ارزشمند است ، باب تازه یی را در آینده برای محققان بازخواهد کرد .تاريخ : شنبه سی و یکم فروردین 1392 | 7:32 | نویسنده : سیرو س احمد |

ربا عی افقی و عمود ی

 

 از چهر ه===    افرو خته  ==     گل را ===مشکن

 افرو خته ==    رخ مرو ==    تو دگر ==به چمن

 گل را  ====   تو دگر ==  مکن خجل== ای مه من

مشکن   ===    به چمن  ==  ای مه من=== قد ر سخن

 تاريخ : جمعه سی ام فروردین 1392 | 12:30 | نویسنده : سیرو س احمد |